Vilkår for anvendelse af Heka Dentals websider

Sidst opdateret: 2018-05-01
Version 1.0

1. Omfang

1.1. Enhver brug af dette websted, der leveres af Heka Dental A/S (Heka Dental), er underlagt disse Vilkår for brug. Disse Vilkår for brug kan ændres, ændres eller erstattes af andre vilkår og betingelser, f.eks. til køb af produkter og tjenester. Ved log ind, eller hvor et login ikke er påkrævet, accepteres disse brugsbetingelser i deres nuværende version, når de benytter eller bruger Heka Dental websitet.

1.2. I tilfælde af webtilbud rettet mod virksomheder eller offentlige virksomheder, er sådanne virksomheder eller virksomheder repræsenteret af brugeren og må antage, at brugeren har passende viden og handler i overensstemmelse hermed.

2. Tjenester

2.1. Denne Heka Dental webside indeholder specifikke oplysninger og software samt i givet fald relateret dokumentation til visning eller download.

2.2. Heka Dental kan på ethvert tidspunkt standse driften af Heka Dental websiden helt eller delvist. På grund af internet- og computersystemets art kan Heka Dental ikke acceptere noget ansvar for den fortsatte tilgængelighed af Heka Dental webstedet.

3. Registrering, adgangskode

3.1. Nogle sider på Heka Dental webstedet kan være beskyttet med adgangskode. Af hensyn til sikkerheden og sikkerheden ved forretningstransaktionerne kan kun registrerede brugere få adgang til de nævnte sider. Heka Dental forbeholder sig ret til at nægte registrering til enhver bruger. Heka Dental forbeholder sig især ret til at bestemme bestemte steder, der tidligere var frit tilgængelige, underlagt registrering. Heka Dental har ret til, når som helst og uden pligt til at begrunde, at nægte brugeren ret til at få adgang til det adgangskodebeskyttede område ved at blokere sine brugerdata (som defineret nedenfor), især hvis brugeren
– bruger falske data med henblik på registrering
– overtræder disse brugsbetingelser eller forsømmer sin omsorgspligt med hensyn til brugerdata
– overtræder gældende lovgivning om adgang til eller brug af Heka Dental webstedet eller
– brugte ikke Heka Dental webstedet i længere tid.

3.2. Til registrering skal brugeren give nøjagtige oplysninger, og hvis sådanne oplysninger ændres over tid, opdatere disse oplysninger (i det omfang det er muligt: online) uden unødig forsinkelse. Brugeren skal sikre, at dens e-mail adresse, som leveret til Heka Dental, altid er gældende, og en adresse, hvor brugeren kan kontaktes.

3.3. Ved registrering bliver brugeren forsynet med en adgangskode, der indeholder et bruger-id og et kodeord (“brugerdata”). Ved første adgang ændrer brugeren straks adgangskoden modtaget fra Heka Dental til et kodeord, der kun er kendt for brugeren. Brugerdata giver brugeren mulighed for at se eller ændre sine data eller, hvis det er relevant at trække sit samtykke til databehandling.

3.4. Brugeren skal sikre, at brugerdata ikke er tilgængelige for tredjepart og er ansvarlig for alle transaktioner og andre aktiviteter udført under brugerdata. Ved afslutningen af hver online session logger brugeren fra de adgangskodebeskyttede websteder. Hvis og i det omfang brugeren bliver opmærksom på, at tredjemand misbruger sine brugerdata, skal brugeren skriftligt underrette Heka Dental herom uden skriftlig forsinkelse eller i givet fald via e-mail.

3.5. Efter modtagelse af meddelelsen i henhold til afsnit 3.4 vil Heka Dental nægte adgang til det adgangskodebeskyttede område under sådanne brugerdata. Adgang fra brugeren er kun mulig igen på brugerens ansøgning til Heka Dental eller ved ny registrering.

3.6. Brugeren kan til enhver tid anmode om opsigelse af sin registrering skriftligt, forudsat at sletningen ikke vil krænke den korrekte opfyldelse af kontraktforhold. I så fald fjerner Heka Dental alle brugerdata og andre lagrede personligt identificerbare data fra brugeren, så snart disse data ikke længere er nødvendige.

4. Brugsret til information, software og dokumentation

4.1. Brug af information, software og dokumentation, der er tilgængelig på eller via denne Heka Dental webside, er underlagt disse Vilkår for brug eller, hvis der opdateres information, software eller dokumentation, underlagt de gældende licensvilkår, der tidligere er aftalt med Heka Dental. Separat aftale om licensvilkår, for eksempel softwareoverførsler, skal være gældende over disse Brugsbetingelser.

4.2. Heka Dental giver brugeren en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar licens, som muligvis ikke er underlicenseret, til at anvende den information, software og dokumentation, der stilles til rådighed for brugeren på eller via Heka Dental webstedet i det omfang det er aftalt eller i tilfælde af nej en sådan aftale i det omfang, det formål, som Heka Dental har til hensigt at gøre det samme tilgængeligt.

4.3. Software skal stilles til rådighed uden omkostninger i objektkode. Der er ingen ret til, at kildekoden stilles til rådighed. Dette gælder ikke kildekode relateret til open source software, hvilke licensbetingelser prioriterer over disse brugsbetingelser i tilfælde af overførsel af open source software og hvilke betingelser kræver, at kildekoden stilles til rådighed. I så fald skal Heka Dental stille kildekoden til rådighed mod betaling af omkostninger.

4.4. Oplysninger, software og dokumentation må muligvis ikke distribueres af brugeren til nogen tredjepart til enhver tid, og det må heller ikke udlejes eller på anden måde stilles til rådighed. Medmindre det er tilladt efter lovpligtig lov, skal brugeren ikke ændre softwaren eller dokumentationen eller den skal adskille, ombygge eller dekompilere softwaren eller adskille nogen del heraf. Brugeren kan oprette en sikkerhedskopi af softwaren, hvor det er nødvendigt for at sikre yderligere brug i overensstemmelse med disse Vilkår for brug.

4.5. Oplysningerne, softwaren og dokumentationen er beskyttet af ophavsretlige love samt internationale ophavsretlige traktater samt andre love og konventioner vedrørende intellektuel ejendomsret. Brugeren skal overholde sådanne love og skal især ikke ændre, skjule eller fjerne alfanumerisk kode, mærker eller ophavsretlige bemærkninger hverken fra oplysningerne eller fra softwaren eller dokumentationen eller eventuelle kopier heraf.

5. Intellektuel ejendomsret

5.1. Uanset de særlige bestemmelser i § 4 i disse brugsbetingelser må oplysninger, mærker og andet indhold på Heka Dental websitet ikke ændres, kopieres, gengives, sælges, udlejes, bruges, suppleres eller på anden måde anvendes på anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Heka Dental.

5.2. Bortset fra brugsrettigheder og andre rettigheder, der udtrykkeligt er givet heri, ydes der ikke andre rettigheder til brugeren, og der skal ikke gives nogen form for forpligtelse, der kræver yderligere rettigheder. Alle patentrettigheder og licenser er udtrykkeligt udelukket.

5.3. Heka Dental kan uden beregning anvende nogen ideer eller forslag, der er opbevaret af en bruger på Heka Dentals websider for udvikling, forbedring og salg af sine produkter.

6. Brugerens pligter

6.1. Ved adgang til eller brug af Heka Dental webstedet skal brugeren ikke
– skade andre personer, især mindreårige eller krænke deres personlige rettigheder
– krænke den offentlige moral i dets anvendelsesform
– krænke enhver intellektuel ejendomsret eller enhver anden ejendomsret
– uploade indhold, der indeholder en virus, såkaldt trojansk hest eller et andet program, der kan beskadige data
– sende, gemme eller uploade hyperlinks eller indhold, som brugeren ikke har ret til, især i tilfælde hvor sådanne hyperlinks eller indhold er i strid med fortrolighedsforpligtelser eller ulovlig eller
– distribuere reklame eller uopfordrede e-mails (såkaldt “spam”) eller unøjagtige advarsler om vira, fejl eller lignende materiale, og brugeren må ikke anmode om eller anmode om deltagelse i noget lotteri, sneboldsystem, kædebrev, pyramidespil eller lignende aktivitet.

6.2. Heka Dental kan til enhver tid nægte adgang til Heka Dental webstedet, især hvis brugeren overtræder enhver forpligtelse som følge af disse brugsbetingelser.

7. hyperlinks

Heka Dental webstedet kan indeholde hyperlinks til tredjeparts websider. Heka Dental påtager sig intet ansvar for indholdet af sådanne websider og giver ikke udtryk for eller støtter sådanne websider eller deres indhold som egen, da Heka Dental ikke kontrollerer oplysningerne på sådanne websider og ikke er ansvarlig for indholdet og informationen. givet derpå. Brugen af sådanne websider skal være udelukkende for brugeren.

8. Ansvar for mangler af titel eller kvalitet

8.1. I det omfang enhver information, software eller dokumentation stilles til rådighed uden omkostninger, er ethvert ansvar for mangler med hensyn til kvalitet eller titel af informationen, softwaren og dokumentationen, især med hensyn til korrekt eller manglende mangler eller manglende krav eller tredjemands rettigheder eller i forhold til fuldstændighed og / eller egnethed er udelukket undtagen i tilfælde af forsætlig forsømmelse eller svig.

8.2. Oplysningerne på Heka Dental webstedet kan indeholde specifikationer eller generelle beskrivelser vedrørende de tekniske muligheder for individuelle produkter, som muligvis ikke er tilgængelige i visse tilfælde (f.eks. På grund af produktændringer). Den krævede præstation af produktet skal derfor i hvert enkelt tilfælde aftales på købs- eller download-tidspunktet.

9. Andre ansvar, vira

9.1. Heka Dentals ansvar for mangler i forhold til kvalitet og titel bestemmes i overensstemmelse med bestemmelserne i § 8 i disse Vilkår for brug. Ethvert yderligere ansvar for Heka Dental er udelukket, medmindre det kræves i henhold til loven, f.eks. i henhold til lov om produktansvar eller i tilfælde af forsætlig forsømmelse, grov uagtsomhed, personskade eller dødsfald, manglende overholdelse af garanterede karakteristika, svigagtig skjult fejl eller i tilfælde af overtrædelse af grundlæggende kontraktlige forpligtelser. Skaderne i tilfælde af krænkelse af grundlæggende kontraktlige forpligtelser er begrænset til den kontrakt-typiske, forudsigelige skade, hvis der ikke er forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed.

9.2. Selv om Heka Dental gør alt for at holde Heka Dental webstedet fri for virus, kan Heka Dental ikke garantere, at det er virusfrit. Brugeren skal for sin egen beskyttelse tage de nødvendige skridt til at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger og udnytte en virusscanner, inden der downloades information, software eller dokumentation.

9.3. §§ 9.1 og 9.2 har ikke til hensigt eller indebærer ændringer i bevisbyrden for brugerens ulempe.

10. Overholdelse af eksportkontrolforskrifter

10.1. Hvis brugeren overfører information, software og dokumentation, som Heka Dental leverer til en tredjepart, skal brugeren overholde alle gældende nationale og internationale (re-) eksportkontrolbestemmelser. Under sådanne omstændigheder skal brugeren overholde Forbundsrepublikken Tysklands, Den Europæiske Unions og Amerikas Forenede Staters (re-) eksportkontrolbestemmelser.

10.2. Før en sådan overførsel til en tredjepart skal brugeren især kontrollere og garantere med passende foranstaltninger
– Der vil ikke være nogen krænkelse af en embargo, der er pålagt af Den Europæiske Union, USA og / eller De Forenede Nationer ved en sådan overførsel eller ved levering af andre økonomiske ressourcer i forbindelse med information, software og dokumentation fra Siemens, også overvejer begrænsningerne af indenlandske forretninger og forbud mod at omgå disse embargoer;
– Sådanne oplysninger, software og dokumentation leveret af Heka Dental er ikke beregnet til brug i forbindelse med våben, nuklearteknologi eller lignende.
– Reglerne for alle gældende sanktionerede partilister for Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater vedrørende handel med enheder, personer og organisationer, der er anført deri, overvejes.

10.3. Hvis det er nødvendigt for at gøre det muligt for myndigheder eller Heka Dental at foretage eksportkontrolkontrol, skal brugeren på Heka Dentals anmodning straks give Heka Dental alle oplysninger vedrørende den enkelte slutbruger, den specifikke destination og den specifikke tilsigtede brug af information, software og dokumentation leveret af Heka Dental, samt eventuelle eksisterende eksportrestriktioner.

10.4. Brugeren skal holde Heka Dental skadesløs fra og imod ethvert krav, fremgang, handling, bøde, tab, omkostninger og skader, der opstår som følge af eller relaterer til, at brugeren ikke overholder eksportkontrolreglerne, og brugeren skal kompensere Heka Dental for alle tab og udgifter deraf, medmindre en sådan manglende overholdelse ikke skyldes brugerens fejl. Denne bestemmelse indebærer ikke en ændring af bevisbyrden.

10.5. Heka Dentals forpligtelse til at indgå en aftale er betinget af, at opfyldelsen ikke forhindres af hindringer som følge af national og international udenrigshandel og toldkrav eller embargoer eller andre sanktioner.

11. Datasikkerhedsbeskyttelse

For indsamling, brug og behandling af personligt identificerbare data fra brugere af Heka Dentals websted skal Heka Dental overholde gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger og Heka Dentals Fortrolighedspolitik, som er tilgængelig på www.heka-dental.com.

12. Supplerende aftaler, kompetenceområde, gældende lov

12.1. Enhver supplerende aftale kræver den skriftlige formular.

12.2. Stedet for jurisdiktion er København. Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.

12.3. De enkelte sider på Heka webstedet administreres af Heka Dental A/S. Siderne overholder loven, der gælder i det land, hvor den ansvarlige virksomhed har sin forretningsbolig. Heka Dental repræsenterer ikke, at oplysninger, software og / eller dokumentation på Heka Dental webstedet er relevante eller tilgængelige for visning eller download på steder uden for et sådant land. Hvis brugere har adgang til Heka Dental webstedet uden for et sådant land, er de udelukkende ansvarlige for overholdelsen af alle gældende lokale love. Adgang til Heka Dental Websteds information, software og / eller dokumentation fra lande, hvor sådant indhold er ulovligt, er forbudt. I dette tilfælde og hvor bruger søger at drive forretning med Heka Dental, skal brugeren kontakte Heka Dentals repræsentant for det pågældende land for landespecifikke forretninger.

12.4. Disse brugsbetingelser reguleres af – og alle tvister vedrørende eller i forbindelse med disse brugsbetingelser eller deres emne skal løses i overensstemmelse med – dansk lovgivning, med udelukkelse af dets lovvalgsregler. Anvendelsen af De Forenede Nationers konvention om kontrakter for den internationale varehandel (CISG) af 11. april 1980 er udelukket.

Gå til toppen af siden
×
userphone-handsetdownloadmagnifiercross